Đào tạo

Sáng tạo trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, hỗ trợ các đơn vị đào tạo và chuyên gia phục vụ xã hội, thúc đẩy sự phát triển của người học đạt được tiềm năng thực sự của họ trong việc trở thành người có năng lực, đạo đức, chăm sóc sức khỏe và có khả năng lãnh đạo