Bộ môn Bệnh lý miệng và Phẫu thuật hàm mặt

1. Cơ cấu, tổ chức:

Bộ môn Bệnh lý miệng và Phẫu thuật Hàm Mặt hiện có tổng số 20 cán bộ, trong đó gồm:

* 11 cán bộ cơ hữu:

- 1 Phó giáo sư: PGS. Lê Văn Sơn

- 1 Tiến sĩ: TS. Đặng Triệu Hùng, trưởng bộ môn

- 7 Thạc sĩ: Ths. Nghiêm Chi Phương, Ths. Lương Thị Thuý Phương, Ths. Nguyễn An Nghĩa ( đi học NCS ở nước ngoài ), Ths. Trương Mạnh Nguyên, Ths. Tạ Anh Tuấn, Ths. Nguyễn Hoàng Minh, Ths. Nguyễn Trường Minh.

- 2 Cử nhân điều dưỡng: ĐD. Trần Xuân Hiếu, ĐD. Lê Đức Bằng

* 10 cán bộ kiêm nhiệm:

- PGS.TS. Phạm Hoàng Tuấn - Bệnh viện RHM TW Hà Nội

- PGS.TS. Lê Ngọc Tuyến -Bệnh viện RHM TW Hà Nội

- TS. Nguyễn Đình Phúc - Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Hà Nội

- TS. Nguyễn Khánh Long  - Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Hà Nội

- PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà - Bệnh viện Việt Đức

- PGS.TS. Nguyễn Quang Bình  - Bệnh viện RHM TW Hà Nội

- TS. Trịnh Hồng Mỹ - Bệnh viện Bạch Mai

- TS. Lê Thu Hải – BV TW quân đội 108

- TS. Nguyễn Tấn Văn – Bệnh viện RHM TW Hà Nội

- Ths. Nguyễn Mạnh Thành  - Trung tâm phát triển chương trình

- Ths. Lê Văn Nam – Bệnh viện Việt Đức

2. Các nhiệm vụ chính

2.1. Về công tác đào tạo

2.1.1. Đào tạo chính quy

- Về chuyên môn nghiệp vụ: giảng dạy cho các đối tượng sau

 + Đại học: Y5 đa khoa, Cử nhân điều dưỡng, Y2,Y4, Y5, Y6 chuyên khoa RHM.

 + Sau đại học: Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Nội trú, Cao học, NCS chuyên ngành RHM.

Tổng số giờ giảng của cả bộ môn là 1715 giờ giảng. Ngoài ra có 245 giờ (coi thi ra đề, chấm thi và hướng dẫn tốt nghiệp) và 350 giờ Nghiên cứu khoa học.

2.1.2. Đào tạo liên tục (theo nhu cầu xã hội)

- Điều dưỡng, trợ thủ nha khoa

- Lớp Implant

1.2. Công tác phát triển đơn vị

- Trong năm học vừa qua bộ môn đã có những thay đổi trong cách bố trí nhân sự để phù hợp với việc giảng dạy và thực hành lâm sàng: 05 giảng viên cơ hữu và 02 điều dưỡng làm việc thường xuyên tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội, 02 giảng viên cơ hữu làm việc thường xuyên tại bệnh viện RHM TƯ Hà Nội, 01 giảng viên cơ hữu làm việc thường xuyên tại bệnh viện Việt Đức.

- Tình hình và kết quả đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Hiện bộ môn có 5 cán bộ đang theo học NCS trong nước, 01 giảng viên đang học nghiên cứu sinh tại nước ngoài.

1.3. Hoạt động tư vấn khám chữa bệnh tại các trung tâm Nha khoa

  Các giảng viên cơ hữu làm việc tại các cơ sở gắn liền với phẫu thuật miệng hàm mặt mà Bộ môn đã và đang tham gia khám chữa bệnh.

1.4. Công tác đoàn thể

- Bộ môn luôn chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy chế, qui định của Viện và của Nhà trường.

- Tham gia tương đối đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn, Hội nghị, Hội thảo, tham gia các đoàn khám nhân đạo tại cộng đồng....

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong bộ môn.

- Việc đoàn kết nội bộ được đảm bảo tốt, thực hành tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

1.5. Các nhiệm vụ khác

+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh, cao học, nội trú, BSCKII làm luận án, luận văn tốt nghiệp.

+ Tham gia các Hội đồng chấm NCS, Cao học, Nội trú, CKII, bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

+ Tham gia công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh  (Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức)          

+ Hoạt động khác theo sự phân công của Viện Đào tạo.

+ Hoạt động nghiên cứu khoa học: 

Thực hiện 05 đề tài NCS

Có 5 GV tham gia hướng dẫn thành công: 01 Luận văn BSCK II, 01 luận văn tốt nghiệp thạc sỹ, 01 luận văn tốt nghiệp BSNT.