Cơ cấu tổ chức

- Ban lãnh đạo viện:

1. PGS.TS. Tống Minh Sơn                            -  Viện trưởng

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương             -  Phó viện trưởng

3. GS.TS. Võ Trương Như Ngọc                  -  Phó viện trưởng

- Các Phòng, bộ môn, trung tâm: Hiện nay Viện có 11 bộ môn, 03 phòng chức năng, 02 Trung tâm