Ban lãnh đạo

PGS.TS. Tống Minh Sơn

Viện trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

Phó Viện trưởng

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc

Phó Viện trưởng