Ban lãnh đạo

PGS.TS.BSCKII. Tống Minh Sơn

Viện trưởng

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

Phó viện trưởng

GS.TS Võ Trương Như Ngọc

Phó viện trưởng