Phòng chức năng

Phòng Quản lý đào tạo - Khoa học & Công nghệ - Hợp tác Quốc tế

Nhân sự   

Tổng số viên chức, người lao động của phòng gồm: 13 người (gồm 3 cán bộ cơ hữu  và 10 cán bộ kiêm nhiệm (trong đó có: 01 PGS, 4 TS, 5Thạc sĩ, 01Bác sĩ nôị trú, 02Bác sĩ)

Ban Lãnh đạo phòng gồm 03 người:

- Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương 

- Phó trưởng phòng: TS. Đặng Triệu Hung

- Phó trưởng phòng: TS. Hoàng Kim Loan 

- Tổ trưởng tổ hợp tác quốc tế: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng trong việc thực hiện chức năng quản lý về công tác đào tạo của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt; giúp Viện trưởng về công tác đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, đào tạo liên tục, giám sát việc tổ chức và thực hiện kế hoạch học tập, các lớp học và hội thảo đào tạo liên tục; quản lý giờ giảng và công tác nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong Viện. Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo. 

Nhiệm vụ

Xây dựng  và thực hiện kế hoạch học tập; Tổ chức điều hành, triển khai thực hiện kế hoạch học tập đại học và sau đại học khối ngành Răng Hàm Mặt

Phối hợp cùng các phòng chức năng và trung tâm của Viện thực hiện kế hoạch đã đề ra

Tham gia công tác tuyển sinh và quản lý người học theo quy định hiện hành 

Đề xuất mở mã ngành đào tạo trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt 

Lập kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm và cấp các chứng chỉ theo nhu cầu xã hội; thực hiện xã hội hoá giáo dục và các quy định khác theo quy định pháp luật

Tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt theo quy định pháp luật

Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế thiết thực, hiệu quả, thực hiện kiểm tra, đánh giá , tổng kết việc thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế của Viện

Phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các hoạt động hợp tác quốc tế

 

 

Phòng Tổ chức Hành Chính Quản trị

Nhân sự:

Tổng số viên chức, người lao động của phòng gồm:  

14 người (bao gồm: 10 cán bộ cơ hữu và 04 cán bộ kiêm nhiệm)

trong đó:

* Ban lãnh đạo phòng gồm: 03 người

Trưởng phòng:                   PGS. TS. Hoàng Việt Hải

Phó trưởng phòng:             ThS. Hoàng Văn Thực, ThS. Đinh Thị Mừng

* Nhân viên:                          11 người     

1. Chuyên viên :                     04 người     

2. Cán sự:                               01 người

3. Nhân viên kỹ thuật :            01 người

4. Y công:                              01 người

5. Lái xe :                               01 người

6. Viên chức kiêm nhiệm :     03 người     

Chức năng, nhiệm vụ:              

Tham mưu và giúp Viện trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất các ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng, kiện toàn bộ máy nhân sự của Viện;

Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự, thi đua khen thưởng;

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác hành chính- sự vụ, kế hoạch tổng hợp, lễ tân, khánh tiết;

Thực hiện chức năng quản trị và quản lý cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng…

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Viện, Trường

 

Phòng Tài chính Kế toán

Nhân sự

Tổng số viên chức, người lao động của phòng gồm: 6 người (Trong đó có: 04 Thạc sỹ, 02 cử nhân).

Lãnh đạo Phòng hiện nay:     

- Phụ trách phòng: ThS. Phạm Xuân Thắng

- Phó trưởng phòng: ThS. Lê Thị Lan Hương                                  

Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng trong việc thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt; giúp Viện trưởng về công tác ngân sách, tài chính kế toán, quản lý và phân phối tài chính, giám sát việc sử dụng tài chính vật tư kỹ thuật, thanh quyết toán theo đúng chế độ, thể lệ quản lý tài chính của Nhà nước; quản lý và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, công khai minh bạch các nguồn tài chính theo đúng qui định của pháp luật.

Nhiệm vụ

Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính; Tổ chức điều hành, triển khai thực hiện dự toán được giao; Tổ chức bộ máy kế toán theo nhiệm vụ và yêu cầu kế toán;

Tổ chức thu học phí, lệ phí, xây dựng kế hoạch tăng nguồn thu; Tổ chức kiểm tra, giám sát mọi hoạt động thu chi tài chính, các khoản thanh toán nợ; Tổ chức thực hiện chi các hoạt động tài chính theo đúng qui định hiện hành; Tổ chức theo dõi báo cáo và quyết toán các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước;

Thu thập xử lý thông tin về tình hình quản lý và sử dụng tài sản; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; Quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính;

Phân tích thông tin, số liệu kế toán theo qui định của Pháp luật; Tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính đơn vị; Thực hiện công tác tổng hợp quyết toán và báo cáo tài chính theo qui định;

Xây dựng và bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ hàng năm; Bảo quản lưu trữ các chứng từ, hồ sơ kế toán theo quy định; Hướng dẫn, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, về việc chấp hành dự toán, chấp hành chế độ kế toán theo quy định của pháp luật;