Thông báo mở Workshop: Ứng dụng MTA trong điều trị nội nha, khóa 2, năm 2022

  • Lượt xem: 652

Thực hiện thông tư số 22/2013/TT/BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn đào tạo liên tục cho Cán bộ Y tế và Quyết định số 137/QĐ/K2ĐT ngày 21/08/2014 về việc cấp mã cơ sở Đào tạo liên tục (A001.02) cho Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt thuộc trường Đại học Y Hà Nội, dựa theo nhu cầu về đào tạo liên tục trong việc cập nhật kiến thức ngành Răng Hàm Mặt theo Quy định của Bộ Y tế, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt thông báo mở Workshop: Ứng dụng MTA trong điều trị nội nha, khóa 2, năm 2022

Thông tin chi tiết xem tại đây

Kế hoạch chương trình workshop xem tại đây

Mẫu đơn đăng ký xem tại đây

  • Tags: