Công khai thông tin năm hoc 2023-2024

  • Lượt xem: 141

Công khai thông tin năm hoc 2023-2024

1. Công khai dự toán NSNN 2024 và tình hình thực hiện NSNN 2023 
2. Quyết định giao dự toán thu, chi NSNN 2024 

  • Tags: