Đại học quốc gia Seoul SNUSD thông báo học bổng cho sau đại học

  • Lượt xem: 439
  • Chỉ tiêu : 01
  • Chuyên ngành: Phẫu thuật đầu cổ và chẩn đoán hình ảnh (Imaging Science)
  • Thời gian học: 2022 spring term (Tháng 3)
  • Học bổng: 500000won

Sinh viên khi học chương trình này không được tham gia lâm sàng và có thể tham gia học MSD hay PhD
Hạn đăng ký: 17h 15/07/2021 

  • Trang web đăng ký online

https://admission.snu.ac.kr/international/notice?md=v&bbsidx=132588

  • Tags: