Hội nghị 2022

Thông báo chính thức về việc tổ chức Hội nghị Quốc tế Khoa học và Đào tạo Răng Hàm Mặt lần thứ 12 của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt