Organizational structure

- Ban lãnh đạo viện:

1. PGS.TS. Trương Mạnh Dũng                  -  Viện trưởng

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương             -  Phó viện trưởng

3. PGS.TS. Tống Minh Sơn                          -  Phó viện trưởng

4. GS TS. Trịnh Đình Hải                          -  Phó viện trưởng kiêm nhiệm

- Các Phòng, bộ môn, trung tâm: Hiện nay Viện có 09 bộ môn và 03 phòng chức năng, 02 Trung tâm nha khoa, 01 Trung tâm nghiên cứu Răng Hàm Mặt